Thursday, May 11, 2006

Whatever you think Think the opposite

一張是日本設計品牌Groovisions 最近香港展覽的海報,另一張是平等機會委員會的新海報.

真的,問題不是「抄」抑或「參考」的問題,而是做得好不好的問題. 

人人都談創意,我開始覺得,創意是不能談太多的,談得多會把它談死.

最重要是把手上每一件工作做好,用最好,最有效,最有趣的方發去做.

最近買了一本書.Paul Arden 的 "Whatever you think Think the opposite".內容你都估得到,但我喜歡那封面.我把它放在桌上.提醒一下自己.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

想起以前在藝術中心上張志偉的攝影工作坊,他常常說:人做我唔做,殺出新血路。

當時很impact,現在想起來卻覺得可圈可點。

唔通人地煮蝦仁炒蛋我就成世都唔煮咩?但係我煮嗰時又要落幾多料、用幾多時間呢?唉,仔細一諗,煮碟餸都要煮足一生。

恕我多事。是自己想不通。

7:01 PM  
Blogger louisykl said...

煮碟餸都要煮足一生.
這句真好!

7:48 PM  
Anonymous Anonymous said...

Best regards from NY!
» » »

1:15 AM  

Post a Comment

<< Home